Historie

Oprichting De Vogelvriend

Op 1 december 1951 werd de kiem gelegd van vogelvereniging De Vogelvriend. In de zomer en herfst van 1951 vond er overleg plaats tussen verschillende kanariekwekers in Vorden. Dat monde op 1 december uit in een oprichtingsvergadering. De vereniging kreeg de oprichtingsnaam Kanarie Vereniging Vorden en Omstreken. Vier vogelkwekers uit Vorden vormden samen het eerste bestuur: de heren Te Loo, Bosman, Wissels en Sloetjes.
De eerste algemene ledenvergadering vond op 10 december plaats bij hotel Bakker aan de Dorpsstraat. De contributie voor de dertien leden werd vastgesteld op 7,5 guldencent per maand. De leden wilden de vereniging ‘Ons genoegen’ noemen. Mocht de bond daar bezwaar tegen hebben, dan zou er voor “De Vogelvriend" worden gekozen. Uit de historische stukken van de vereniging viel niet op te maken of en welk bezwaar de bond had. De vereniging ging onder de naam Kanarie Vereniging ‘De Vogelvriend’ Vorden en omgeving door het leven.
De kersverse vereniging ging voortvarend van start. Tijdens de eerste ledenbijeenkomst werd direct de eerste keuring afgesproken en wel op 12 januari 1952 bij hotel Bakker. Burgemeester Van Arkel werd gevraagd de tentoonstelling te openen. De burgemeester gaf ook toestemming voor een verloting en deed de toezegging geen vermakelijkheidsbelasting te heffen. De eerste tentoonstelling slaagde en de vereniging trok daar de conclusie uit dat een vogelvereniging toekomst had. G.J. van Ark ging er op de eerste wedstrijd met de hoogst haalbare prijs vandoor.

Jaren vijftig
In 1952 maakten de leden in verenigingsverband tentoonstellingskooien. De vereniging groeide gestaag. Op de tweede tentoonstelling stonden er 60 vogels op de plank. In 1954 kwamen er naast kleurkanaries ook tropische vogels in de vereniging en groeide het ledenaantal naar 25 leden.
In 1955 besloot de vereniging een Open Nationale wedstrijd te organiseren. Een groot succes, want er werden 260 vogels tentoongesteld. Een record in die dagen. De vergaderingen werden vanaf dat jaar op verschillende locaties gehouden, waaronder café De Zon aan de Zutphenseweg.
In 1956 kwam er een dip in de vereniging. Er werd weinig vergaderd en de tentoonstelling verliep zeer matig. Besloten werd om met vereende krachten er weer tegen aan te gaan om nieuw leven in de club te blazen. Een nieuw bestuur werd gevormd en met frisse moed ging men het volgend jaar in. Opnieuw werd er een Open Nationale georganiseerd, nu met 350 vogels. Dit was een goede opsteker voor de vereniging.
De jaren die volgden week de vereniging ook uit naar buurgemeenten als Hengelo in zaal Miechels. In 1959 werd ons nu oudste verenigingslid Gerrit Slagman lid van De Vogelvriend.

Afscheiding Ons Genoegen 1968
Begin jaren zestig werd zaal Eskes als onderkomen van de vereniging gebruikt; het ledental schommelde rond de 22 leden. Door wisselende kweekresultaten verliepen de tentoonstellingen niet allemaal even voorspoedig; menig jaar waren er weinig vogels te bewonderen.
Midden jaren zestig kreeg de vereniging meer bekendheid in de regio vanwege de resultaten behaald door leden op andere tentoonstellingen in het land. Ook organiseerde de vereniging interessante lezingen die vanuit de gehele regio liefhebbers trok. Uit de verslagen bleek de zaal bijna te klein te zijn, omdat er meer dan 50 bezoekers kwamen. Voor de tentoonstellingen week de vereniging uit naar zalen in Vorden, Wichmond en Hengelo.
1968 was een roerig jaar voor de vereniging. Na enige strubbelingen besloten zes leden zich af te scheiden en een zelfstandige vereniging op te richten. Dit werd ‘Ons genoegen 1968’.
‘De Vogelvriend’ was in die tijd reeds toegetreden tot de Kring (een samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen in de regio), die elk jaar wisselend een tentoonstelling hielden in een aangesloten plaats; hier werden door ‘De Vogelvriend’ goede resultaten geboekt. 

Opheffen dreigt
In 1969 werd er in zaal Schoenaker te Kranenburg wederom een Open Nationale wedstrijd georganiseerd. Er waren 131 inzenders met 751 vogels naar toe gekomen. Burgemeester Van Arkel opende wederom de tentoonstelling. Leden die toen lid waren en vandaag de dag nog lid zijn en in de prijzen vielen waren Henk Harmsen en Theo Eykelkamp.
Na deze tentoonstelling ging het bergafwaarts met de vereniging; er kwam zelfs een voorstel de vereniging op te heffen, maar het gezonde verstand zegevierde. De vereniging herpakte zich en trok hetzelfde jaar veertien nieuwe leden aan.
Jaren achtereen bleef ‘De Vogelvriend’ Kranenburg trouw met de tentoonstelling. In 1975 werd er wederom een Open Nationale wedstrijd georganiseerd. De 81 inzenders brachten 541 vogels op de stelling; het was geen grote maar wel een goede tentoonstelling. 

Caviabaan
De jaren ‘70 en ‘80 ging het op en neer met de vereniging; het ene jaar weer ledenwinst, het volgend jaar een klein verlies. De club draaide goed mee in de regio en de tentoonstellingen voldeden goed.
‘De Vogelvriend’ begon in die jaren ook met een stand op de rommelmarkt, een caviabaan bracht redelijk wat geld in de clubkas en de spullen werden goed verkocht. Vele jaren heeft de vereniging dit volgehouden tot in de jaren ‘90. Toen startte de vereniging met het verkopen van kerstkaarten en later snijbloemen. De snijbloemenactie stopte in de eerste jaren van de nieuwe eeuw, omdat er geen vrijwilligers meer waren voor de verkoop.
De tentoonstelling werd in de jaren negentig verplaatst naar het Dorpscentrum in Vorden waar ook de materialen werden opgeslagen. 

Verenigingen herenigd
In 1987 richtte de vereniging volière op bij het bejaardencentrum ‘De Wehme’, om de bewoners een leuk uitzicht te geven om van te genieten op hun oude dag. De vereniging draagt de zorg voor de vogels en het onderhoud van de broedgelegenheden.
In 1988 kwam de samenwerking tussen de beide vogelverenigingen uit Vorden weer op gang. Er werden gezamenlijke lezingen gehouden en het groeide uit tot een gezamenlijke tentoonstelling ‘De Kampioen van Vorden’. Na de tentoonstelling besloot vereniging ‘Ons Genoegen’ zichzelf op te heffen en sloten de leden zich weer aan bij ‘De Vogelvriend’.
De vereniging is de laatste jaren erg stabiel en behaalt goede resultaten, met als topper de prijzen behaald op de wereldtentoonstelling in 1998 te Zutphen. Hier werden door de leden Jan Berendsen en Wouter van de Veen een Gouden, Zilveren en Bronzen plak behaald. Een unicum in de geschiedenis van de vereniging.
In 2001 organiseerde de vereniging onder leiding van voorzitter Kees Bink opnieuw een Open Nationale. Er werd uitgeweken naar het oude adres in de Kranenburg. De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van het vijftigjarig jubileum. Wethouder Boogaard opende de tentoonstelling.

 

Nieuwe bond

In 2016 fuseren de twee nationale vogelbonden tot één organisatie. Dat betekent dat het bloed van de A.N.B.v.V. opgaat in de N.B.v.V. Voor de vereniging zelf is de overgang nauwelijks merkbaar. Voor de bestuurders verandert er wel wat, omdat de structuur en de procedures in de nieuwe organisatie vooral die zijn van de andere bond. 

In 2016 zakte het aantal leden richting de 20. Door het opheffen van de Zutphense verenging, waarvan de meeste leden zich daarna aansloten bij Vorden, steeg het aantal naar 28.